مسجد جامع ارومیه - برج سه گنبد ارومیه مسجد سردار ارومیهمسجد جامع تبریز - مسجد جامع مرند - مسجد جامع عجبشیر - بقعه شیخ کلخوران برج شیخ حیدر مشکین شهر - امامزاده اسمعیل ابهر - کبود گنبد ورزقان کاروانسرای عباسی


مرمت و بازسازی کاشیکاریهای دوره قاجار مسجد سردار در شهرستان ارومیه


مسجد سردار

مسجد سردار ارومیه

تابلو کاشی قاجاری


مسجد جامع ارومیه - برج سه گنبد ارومیه مسجد سردار ارومیه - مسجد جامع تبریز - مسجد جامع مرند - مسجد جامع عجبشیر - بقعه شیخ کلخوران برج شیخ حیدر مشکین شهر - امامزاده اسمعیل ابهر - کبود گنبد ورزقان کاروانسرای عباسی